Prowadzimy nabór do pierwszej klasy Technikum na rok szkolny 2017/2018. 

Oferujemy kształcenie w następujących zawodach: 

 • Technik handlowiec
 • Technik logistyk
 • Technik elektryk
 • Technik fryzjer  

 

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W SZKOLNYCH PRACOWNIACH WYPOSAŻONYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • salon fryzjerski
 • pracownia elektryczna
 • pracownie komputerowe
 • pracownie handlu i sprzedaży 


 NOWATORSKIE METODY NAUCZANIA :

 • na lekcjach otrzymasz laptop z programami edukacyjnymi, pozyskasz wiedzę zawartą w portalach internetowych
 • otrzymasz wsparcie nauczyciela (grupowe lub indywidualne) w przypadku trudności z opanowaniem materiału
 • koniec z korepetycjami! Szkoła prowadzi DARMOWE zajęcia przygotowujące do:

          - matury w postaci kół zainteresowań ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem maturalnym (język polski, matematyka,                         język obcy, wybrane przedmioty dodatkowe) 

 

          -  egzaminów zawodowych z wybranych zawodów 

 • doradztwo zawodowe dla zainteresowanych - pomoc w wyborze pracy lub dalszej edukacji
 • oferty pracy dla absolwentów szkoły w kraju i za granicą
 • wycieczki edukacyjne krajowe i zagraniczne, wymiany w ramach programów międzynarodowych 

 

TYLKO U NAS BEZPŁATNIE UZYSKASZ DODATKOWE UPRAWNIENIA, PO KTÓRYCH ZNAJDZIESZ DOBRZE PŁATNA PRACĘ:

 • prawo jazdy kategorii B
 • operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
 • kursy spawacza (TIG i MAG)
 • uprawnienia wspinaczki wysokogórskiej i jaskiniowej
 • kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
 • uprawnienia elektroenergetyczne, elektryka
 • obsługa kas fiskalnych
 • kosmetyka, wizaż
 • rysunek techniczny AutoCAD
 • uprawnienia do stawiania rusztowań budowlanych
 • kurs fryzjerski, stylizacji paznokci
 • projektowanie i stylizacja odzieży

 

 TYLKO U NAS BEZPŁATNIE ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA POPRZEZ ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • szybownictwo
 • samoobrona i sztuki walki
 • pływanie, nurkowanie (zajęcia na basenie)
 • strzelanie z broni pneumatycznej i ostrej
 • zajęcia motokrosowe
 • zajęcia kształtujące sylwetkę: aerobik, fitness, zumba

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NAUKI W TECHNIKUM W NIDZICY:

 • otrzymasz wykształcenie i atrakcyjny zawód, po którym będziesz mieć zatrudnienie i własne pieniądze
 • wybrany zawód da Ci szansę na bardzo dobre zarobki i niezależność finansową
 • podczas praktyk pracodawcy poznają Twoje zalety, predyspozycje, umiejętności i zatrudnią Cię
 • zdobędziesz dodatkowe kwalifikację zawodowe potrzebne na rynku pracy
 • otrzymasz stypendium za wyniki w nauce
 • Nasi uczniowie po szkole są zatrudniani w zakładach pracy; posiadamy oferty pracy w kraju i za granicą
 • Nasi nauczyciele to życzliwi i wysoko kwalifikowani fachowcy, pomogą Ci w osiągnięciu wybranego celu 

 

 


 

Technik handlowiec

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej. 

 

ZADANIA ZAWODOWE 

 • organizacja komórki handlowej w firmie produkcyjno-usługowej
 • organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej ( handlu hurtowego i detalicznego)
 • planowanie poziomu struktury asortymentowej, geograficznej, odbiorców oraz form sprzedaży towarów i usług (w tym formy internetowej)
 • samodzielnie lub we współdziałaniu z przełożonymi,  opracowanie projektu strategii marketingowej formy, programu jej wdrożenia
 • badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów: podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie pozycji już osiągniętych
 • prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług
 • przygotowanie oraz zawieranie umów handlowych, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych
 • określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta
 • stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów
 • analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów handlowych    

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE 
Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania 
Obsługa klienta
Towar jako przedmiot handlu 
Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie handlowym 
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego 
Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
Podstawy przedsiębiorczości 

 

 


 

Technik logistyk 

Zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuj zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

 

ZADANIA ZAWODOWE 

 • przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych 
 • dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań 
 • przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych 
 • dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu
 • obliczanie ilości miejsca do składowania towarów
 • przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalenie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych
 • sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych
 • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
 • organizowanie przyjęcia i wydawania towarów z magazynu
 • podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
 • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej   

 

 PRACA

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.  

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE 
Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
Logistyka w procesach produkcji
Zapasy i magazynowanie
Dystrybucja
Procesy transportowe w logistyce 
Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
Język obcy w logistyce 

 

 

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym! Nauka w Technikum jest bezpłatna!

 

 


Ważne dokumenty:

Statut Technikum w Nidzicy 

Szkolny plan nauczania do Technikum

Plan nauczania - Technik logistyk 

Plan nauczania - Technik usług fryzjerskich  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny zestaw programów nauczania - przedmioty ogólne

Wykaz podręczników w zawodzie technik logistyk i technik usług fryzjerskich rok szkolny 2017/2018

 


 

 

Zapisz się już dziś!