Zmiana organizacji nauczania w szkole

 Zawieszenie zajec

Od 24 października do 8 listopada br. nauczanie (w tym przedmioty praktyczne i teoretyczne) będzie realizowane wyłącznie w formie zdalnej na platformie Microsoft TEAMS wg dotychczasowego planu lekcji. Uczniowie w tym czasie pozostają w domach i uczestniczą w lekcjach.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Jacek Skwarski