Moc młodych

BUR 450x350

EFS

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cele projektów

Celem każdego z projektów jest zwiększenie szans zatrudnienia 80 biernych zawodowo mieszkańców poszczególnych mikroregionów województwa w wieku poniżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

W ramach każdego z projektów realizowana będzie indywidualna i kompleksowa ścieżka aktywizacji zawodowej, obejmująca następujące formy wsparcia:

  • Doradztwo mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działania
  • Poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju i dalszej kariery zawodowej
  • Szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zawodowego zgodnie z predyspozycjami uczestnika i wymaganiami rynku pracy
  • Staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców
  • Pośrednictwo pracy

Planowane efekty

  • co najmniej 42% uczestników projektu znajdzie zatrudnienie;
  • co najmniej 33% uczestników zdobędzie kwalifikacje/uprawnienia zawodowe.

Zapraszamy do projektów osoby:

  • poniżej 30 roku życia
  • zamieszkujące teren powiatu, w którym realizowany jest dany projekt
  • osoby bierne zawodowo, które nie pracują, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu

Rekrutacja

Nabór do projektów prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od marca 2020 roku do wyczerpania miejsc (po 80 w każdym z projektów).