Szkolenia, edukacja, rozwój

szkolenia w Ostrodzie 450x350

EFS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.

Cele projektów

Celem projektów jest zwiększenie szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) mieszkańców poszczególnych powiatów województwa w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

W ramach każdego z projektów realizowana będzie indywidualna i kompleksowa ścieżka aktywizacji zawodowej, obejmująca następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju i dalszej kariery zawodowej
 • Szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zawodowego zgodnie z predyspozycjami uczestnika i wymaganiami rynku pracy
 • Staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców
 • Pośrednictwo pracy

Planowane efekty

 • co najmniej 45% bezrobotnych uczestników projektu znajdzie zatrudnienie;
 • co najmniej 30% pracujących uczestników znajdzie lepszą pracę;
 • co najmniej 33% uczestników zdobędzie kwalifikacje/uprawnienia zawodowe.

Zapraszamy do projektów osoby:

 • powyżej 30 roku życia
 • zamieszkujące teren powiatu, w którym realizowany jest dany projekt
 • pozostające bez pracy (kobiety lub mężczyźni z wykształceniem do poziomu matury; niezarejestrowane w PUP) lub pracujące znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji (tj. z zarobkami nieprzekraczającymi płacy minimalnej lub zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej).

Rekrutacja

Nabór do projektów prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od stycznia 2020 roku do wyczerpania miejsc (po 32 w każdym z projektów).

Dlaczego warto

Zapewniamy:

 1. Profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;
 2. Dogodne terminy szkoleń;
 3. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe;
 4. Atrakcyjne staże w przedsiębiorstwach;
 5. Wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdów;
 6. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas szkoleń i staży;
 7. Wsparcie finansowe w postaci stypendiów;
 8. Opiekę doradcy zawodowego;
 9. Szansę na trwałe zatrudnienie.