Prowadzimy nabór do pierwszej klasy Technikum na rok szkolny 2019/2020

po 8 letniej szkole podstawowej i po gimnazjum

Oferujemy kształcenie w następujących zawodach:

Technik logistyk 

Technik informatyk

Technik handlowiec

Technik elektryk

Technik usług fryzjerskich

 

 Możesz uzyskać stypendium szkolne już po I semestrze!

 

 

 

SZKOŁY Z INNOWACYJNOŚCIĄ WOJSKOWĄ (dla zainteresowanych)   

 

Uczniowie biorą udział w specjalistycznych szkoleniach wojskowych: strzeleckich,  szkoleniach z terenoznawstwa, taktyki wojskowej i łączności. Zajęcia zakresu wojskowości prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę mundurową w jednostce wojskowej. Możliwość zatrudnienia w służbach wojskowych. 

 

 

 ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W SZKOLNYCH PRACOWNIACH WYPOSAŻONYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • wirtualne laboratoria dla techników logistyków 
 • salon fryzjerski
 • pracownia elektryczna
 • pracownie komputerowe
 • pracownie handlu i sprzedaży

 Naszym uczniom oferujemy:

 • szkolne stypendium naukowe,
 • praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania),
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego,
 • możliwość rozwoju zainteresowań - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • udział w projektach unijnych z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień i certyfikatów na kursach, m.in.: prawa jazdy kat. B1/B, kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kwalifikowanej pierwszej pomocy, samoobrony i technik interwencji, szkoleniach z zakresu gastronomii - Carving, Barista, Sommelier, szkolenia z zakresu kosmetologii i fryzjerstwa: koki, upięcia, fryzur i wizaż okolicznościowy,
 • naukę w nowoczesnych pracowniach zawodowych,
 • zajęcia sportowe z piłki nożnej, koszykówki siatkówki,
 • wyjazdy edukacyjne, obozy letnie, obozy zimowe z możliwością nauki jazdy na nartach,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów
 • Naszym  uczniom pomagamy w zatrudnianiu przy pracach sezonowych np. w wakacje.
 • Naszym absolwentom pomagamy w zatrudnieniu w kraju i za granicą.

 

TYLKO U NAS BEZPŁATNIE UZYSKASZ DODATKOWE UPRAWNIENIA, PO KTÓRYCH ZNAJDZIESZ DOBRZE PŁATNA PRACĘ:

 • prawo jazdy kategorii B1,B
 • operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
 • kursy spawacza (TIG i MAG)
 • kurs operatora koparko-ładowarki
 • uprawnienia wspinaczki wysokogórskiej i jaskiniowej
 • kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
 • uprawnienia elektroenergetyczne, elektryka
 • obsługa kas fiskalnych
 • kosmetyka, wizaż
 • rysunek techniczny AutoCAD
 • uprawnienia do stawiania rusztowań budowlanych
 • kurs fryzjerski, stylizacji paznokci
 • projektowanie i stylizacja odzieży

 

 TYLKO U NAS BEZPŁATNIE ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA POPRZEZ ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • samoobrona i sztuki walki
 • pływanie, nurkowanie (zajęcia na basenie)
 • strzelanie z broni pneumatycznej (paintball) i ostrej
 • zajęcia motokrosowe
 • zajęcia kształtujące sylwetkę: aerobik, fitness, zumba
 • posługiwanie się sprzętem gaśniczym i ratowniczym,
 • wycieczki i obozy turystyczne

  ’                   

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NAUKI W TECHNIKUM W NIDZICY:

 • otrzymasz wykształcenie i atrakcyjny zawód, po którym będziesz mieć zatrudnienie i własne pieniądze
 • wybrany zawód da Ci szansę na bardzo dobre zarobki i niezależność finansową
 • podczas praktyk pracodawcy poznają Twoje zalety, predyspozycje, umiejętności i zatrudnią Cię
 • zdobędziesz dodatkowe kwalifikację zawodowe potrzebne na rynku pracy
 • otrzymasz stypendium za wyniki w nauce
 • Nasi uczniowie po szkole są zatrudniani w zakładach pracy; posiadamy oferty pracy w kraju i za granicą
 • Nasi nauczyciele to życzliwi i wysoko kwalifikowani fachowcy, pomogą Ci w osiągnięciu wybranego celu 

 Kształcenie odbywa się w systemie dziennym po 8 letniej szkole podstawowej i po gimnazjum.

 

 

 

 


 

 

 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuj zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

 

ZADANIA ZAWODOWE 

 • przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych 
 • dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań 
 • przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych 
 • dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu
 • obliczanie ilości miejsca do składowania towarów
 • przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalenie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych
 • sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych
 • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
 • organizowanie przyjęcia i wydawania towarów z magazynu
 • podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
 • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej   

 

 PRACA

Do najpopularniejszych branży, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.  

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE 
Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
Logistyka w procesach produkcji
Zapasy i magazynowanie
Dystrybucja
Procesy transportowe w logistyce 
Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
Język obcy w logistyce 

  WIRTUALNE LABORATORIA - co to takiego? 

Wirtualne laboratoria to innowacyjna metoda kształcenia na przedmiotach zawodowych, która dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań, na co dzień stosowanych w firmach, pozwala uatrakcyjnić przekaz i przede wszystkim zwiększyć efektywność nauki.    

 


 

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; dobiera podzespoły, konfiguruje, montuje z podzespołów komputery, instaluje oprogramowanie;
 2. Projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami                                                               - dobiera urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci                   lokalnej,                                                                                                                                                                                     - montuje okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej według projektu,                                                                                 - instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne,                                                                                         - odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej; 
 3. Projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 
 4. Tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. 

 Praca

Absolwent jest przygotowany do pracy informatycznej we wszystkich działach gospodarki. 

 


 

Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej. 

 

ZADANIA ZAWODOWE 

 • organizacja komórki handlowej w firmie produkcyjno-usługowej
 • organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej ( handlu hurtowego i detalicznego)
 • planowanie poziomu struktury asortymentowej, geograficznej, odbiorców oraz form sprzedaży towarów i usług (w tym formy internetowej)
 • samodzielnie lub we współdziałaniu z przełożonymi,  opracowanie projektu strategii marketingowej formy, programu jej wdrożenia
 • badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów: podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie pozycji już osiągniętych
 • prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług
 • przygotowanie oraz zawieranie umów handlowych, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych
 • określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta
 • stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów
 • analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów handlowych    
PRZEDMIOTY ZAWODOWE 
Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania 
Obsługa klienta
Towar jako przedmiot handlu 
Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie handlowym 
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego 
Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
Podstawy przedsiębiorczości 

 


 

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

 

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei, 
 • w firmach zajmujących się naprawą sprzętu elektrycznego,
 • w biurach projektowych, jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych specjalizujących się w sprzedaży osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne). 

 


 

Absolwent kierunku technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętności zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim.

Do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak:

 • zabiegi pielęgnacyjne włosów,
 • strzyżenie włosów,
 • formowanie fryzur,
 • ondulowanie i zmiana koloru włosów. 

 


 Zawód technik przemysłu mody jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na lokalnym rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. projektowanie wyrobów odzieżowych;
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobó odzieżowych;
 3. opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
 4. wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 5. organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 6. prowadzenia działań związanych z marketingiem mody. 

 Praca

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody mogą podejmować pracę zawodową w przedsiębiorstwach produkujących wyroby odzieżowe, wykonując zadania związane z projektowaniem ubiorów na różne typy figur, konstruowaniem i modelowaniem form odzieży dla wszystkich grup wiekowych, konstruowaniem i modelowaniem form odzieży dla wszystkich grup wiekowych, korygowaniem wad figur poprzez dobór odpowiednich fasonów i kolorystyki ubrań, a także zakładach tapicersko-szwalniczych projektując wyroby gotowe z materiałów tekstylnych oraz dodatków zdobniczych. 

 Ważne dokumenty:

 1. Statut Technikum w Nidzicy 
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 3. Podstawa programowa - Technik logistyk
 4. Podstawa programowa - Technik usług fryzjerskich
 5. Program nauczania dla zawodu technik usług fryzjerskich
 6. Program nauczania - technik logistyk
 7. Szkolny plan nauczania do Technikum
 8. Plan nauczania - Technik logistyk 
 9. Plan nauczania - Technik usług fryzjerskich  
 10. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 11. Szkolny zestaw programów nauczania 
 12. Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 13. Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 
 14. Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zachowania

 Dokumenty rekrutacyjne: 
 1. podanie (pobierz podanie)
 2. 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu 
 4. karta zdrowia ucznia
 5. świadectwo ukończenia szkoły (niezwłocznie po jego otrzymaniu)
 6. zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu (niezwłocznie po jego otrzymaniu)
Zapisz się już dziś!